Διακοσμητική εικόνα

Beauty is Power

The Smile is its Sword


OUR SERVICES

Banner Invisalign

Invisalign

Banner για κεραμικά σιδεράκια

Aesthetic Braces

Banner για μεταλλικά σιδεράκια

Metal Braces

Banner για γλωσσικά σιδεράκια

Invisible Lingual Braces

Banner για κεραμικά σιδεράκια

Ceramic Braces

Banner για άπνοια ύπνου

Sleep Apnea Treatment


Georgia Pappa DDS, MSc, PhD

Orthodontist

Dr. Georgia Pappa is responsible for hundreds of beautiful smiles throughout the region of Central Greece. She is very proud to be able to contribute both to her patients self-confidence and to their overall health that results from properly aligned teeth. Dr. Pappa offers a wide variety of the most modern orthodontic treatments, suitable for every income and lifestyle, such as: Invisalign, Lingual / Invisible braces, Metal braces, Ceramic / Aesthetic Braces and Mobile Orthodontic Appliances.

Γεωργία Παππά Ορθοδοντικός